ZIELONE i PRZYJAZNE ŁOMIANKI – skład i cele powołanej Komisji Dialogu Społecznego ds. Zieleni i Ochrony Przyrody (KDS)

Kilka miesięcy temu Burmistrz Łomianek powołała  Komisję Dialogu Społecznego ds. Zieleni i Ochrony Przyrody (KDS). Fakt ten otwiera przed mieszkańcami zupełnie nową przestrzeń, pozwalającą na współtworzenie oraz opiniowanie programów, projektów i strategii o kluczowym znaczeniu dla przyszłego kształtu miejsca, w którym żyją.

Dobrze zaprojektowana zieleń miejska nie tylko upiększa miasto, ale dodatkowo chroni nas przed smogiem i zapyleniem, przyczynia się do obniżenia temperatury podczas letnich upałów, zatrzymuje wilgoć, kształtuje korytarze napowietrzające… Jednym słowem wpływa pozytywnie na poprawę komfortu życia nas wszystkich. Umiejętnie wybrane miejsca na parki, ciągi zieleni, w tym niezwykle istotną zieleń przyuliczną, współtworzą klimat miasta. Tereny zieleni miejskiej są jednocześnie obszarami tzw. przestrzeni wspólnej. Ich rozwój jest bardzo istotny w procesie kształtowania się więzi międzyludzkich. Liczne badania pokazują, że dobrze urządzona i zadbana zieleń w otoczeniu nieruchomości mieszkalnych czy usługowych, znacznie podnosi ich atrakcyjność i zwiększa wartość rynkową. Ważne by mieszkańcy mieli możliwość wskazywania obszarów, w których konieczność wprowadzania zmian jest najpilniejsza. KDS może stać się miejscem, w którym uwagi i propozycje mieszkańców będą przekazywane urzędnikom. 

Zebrania KDS mają charakter spotkań otwartych dla wszystkich mieszkańców. Celem jej działania jest m.in. wskazywanie istotnych społecznie celów i inicjatyw, reprezentowanie punktu widzenia mieszkańców różnych części Łomianek oraz ocena bieżącej działalności władz miasta w obszarze  kształtowania zieleni miejskiej oraz ochrony przyrody.

Nabór do KDS był otwarty. Swoje propozycje członków Komisji zgłaszały organizacje społeczne  działające na terenie Gminy Łomianki. Ostatecznie w skład KDS weszli: Wojciech Berger, Elżbieta Chialastri, Dariusz Dąbrowski, Agnieszka Gawron-Smater, Sylwia Maksim-Wójcicka, Wojciech Moryciński, Ilona Pawluk, Michael Schladt (członek Stowarzyszenia Przyjaciół Dziekanowa). Dodatkowo zgłosili swój akces: Marcin Kamiński i Anna Karolina Zwoniarska.  Urząd Miejski reprezentuje Piotr Kaczmarczyk – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Członkowie Komisji działają w niej dobrowolnie i społecznie.

Na pierwszym posiedzeniu wyłoniono prezydium: Wojciech Berger (przewodniczący), Dariusz Dąbrowski (wiceprzewodniczący), Sylwia Maksim-Wójcicka  (sekretarz).

W trakcie kolejnych spotkań KDS powstał plan działań na najbliższy okres. Dyskutowano i zatwierdzono projekt dokumentu pt. „Memorandum w sprawie kształtowania zieleni miejskiej oraz przyjęcie programu: Zielone i przyjazne Łomianki”.

Zarówno w przyjętym planie pracy KDS jak i w memorandum zdefiniowano główne kierunki działania Komisji oraz zaproponowano program współpracy z władzami wraz z analizą stanu obecnego.

Komisja stwierdziła z ubolewaniem, że dotychczas Łomianki nie wykorzystywały należycie swojego potencjału wynikającego z położenia wśród obszarów o unikalnych walorach przyrodniczych i środowiskowych. Działo się tak wbrew opracowanym i przyjętym przez Radę Miejską wieloletnim strategiom rozwoju miasta i gminy.

Zauważono, że:

  • Środki przeznaczane na tworzenie terenów zieleni urządzonej oraz ich pielęgnację były dalece niewystarczające, drastycznie odbiegając od poziomu wydatków ponoszonych w wielu miejscowościach o porównywalnej wielkości i potencjale;
  • Nie opracowano spójnej, wieloletniej koncepcji kształtowania krajobrazu Łomianek, uwzględniającej program ochrony istniejących zasobów, cennych ze względu na ich walory przyrodnicze i krajobrazowe.
  • Nie uwzględniono potrzeby powiększania zielonych zasobów gminy, szczególnie istotnych w kontekście gwałtownie nasilających się procesów urbanizacyjnych. W efekcie, w ostatnich latach wiele cennych przyrodniczo obszarów uległo znaczącej degradacji.
  • Nie stworzono planu zadrzewiania. Mimo prowadzonej na dużą skalę wycinki drzew
    w różnych częściach gminy, tolerowano powstanie znacznych opóźnień w realizacji obowiązkowych nasadzeń kompensacyjnych. Dochodziło także do poważnych zaniedbań
    w realizacji obowiązku prowadzenia prac pielęgnacyjnych, w odniesieniu do nowych nasadzeń, co niejednokrotnie skutkowało znaczącymi ubytkami w ich liczebności.

Opisany powyżej stan wymaga radykalnej zmiany. Stąd proponowana przez nas konieczność opracowania spójnego programu. Mamy nadzieję, że zostanie on wkrótce uzgodniony z Burmistrz Łomianek, wprowadzony w życie uchwałą Rady Miejskiej, a następnie skierowany do realizacji. Mamy nadzieję na stworzenie trwałej polityki rozwoju zielonych zasobów Łomianek oraz ochrony terenów cennych przyrodniczo.

Zabiegamy o to, aby na łamach Biuletynu Informacyjnego Łomianek program ten szczegółowo omawiać, włączając w dyskusję mieszkańców. Chcemy także w przyszłości odnosić się do postępów w jego realizacji.

Dzisiaj pragniemy zwrócić uwagę na zawartą w projekcie programu konieczność edukacji i kształtowania świadomości mieszkańców. Z uzyskanych informacji wynika, że najwięcej wniosków
o wycinkę, często starych i dorodnych drzew, wpływa od indywidualnych właścicieli nieruchomości. Świadczy to niestety  o braku świadomości jak wielką wartością są posadzone przez naszych pradziadków drzewa. Ma to szczególne znaczenie w dobie gwałtownie narastających problemów klimatycznych oraz związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

Planujemy podjęcie działań zmierzających do upowszechnienia dobrych nawyków w zakresie doboru roślin sadzonych w naszych ogrodach. Będziemy popularyzować gatunki rodzime, typowe dla tych okolic. Przyjazne nam, a jednocześnie użyteczne dla zwierząt z nich korzystających. Będziemy zachęcali do organizowania warsztatów, wykładów, konkursów czy też akcji typu: „Wskaż, gdzie posadzić drzewo lub urządzić łąkę kwietną”.

Nasze działania, formułowane oceny i propozycje mają charakter „ponad wszystkimi podziałami”. Jedynym ich celem jest przyczynienie się do poprawy wyglądu i wizerunku naszej gminy i miasta, a w dłuższym okresie, wydatnej poprawy komfortu życia mieszkańców. Chcemy również wpłynąć, na możliwie szybkie, podniesienie standardów ochrony otaczającej nas przyrody.

Łomianki, wrzesień 2019r

Komisja Dialogu Społecznego ds. Zieleni i Ochrony Przyrody (KDS)w Łomiankach