Zielona przyszłość gminy Łomianki

W ostatnim czasie Komisja Dialogu Społecznego ds. Zieleni i Ochrony Przyrody (KDS), powołana przez Burmistrza Łomianek, pracowała nad planem działań mających na celu wspólne i świadome dbanie o środowisko lokalne. Wynikiem tej pracy jest projekt uchwały dotyczącej programu kształtowania zieleni i ochrony przyrody na obszarze naszej gminy. Projekt uchwały czytaj

 

Zdaniem Stowarzyszenia Przyjaciół Dziekanowa podnoszenie świadomości społeczeństwa, propagowanie dobrych nawyków związanych z ochroną przyrody oraz odpowiedni dobór gatunków roślin rodzimych do naszych ogrodów i zieleni miejskiej, niewymagających szczególnej pielęgnacji i nakładów finansowych, a pełniących wielorakie funkcje, na pewno przyczynią się do poprawy wizerunku Łomianek i choć trochę przywrócą im ich naturalny, sielski krajobraz, a także wpłyną pozytywnie na relacje międzyludzkie.

 

Faktem jest, że dobrze zaprojektowana i utrzymana zielona przestrzeń publiczna przyczynia się do poprawy komfortu życia mieszkańców oraz przyjezdnych. Zieleń gminna jest obecna dookoła i codziennie się z nią spotykamy. Większość z nas na pewno czuje się lepiej pośród zadbanych, zielonych przestrzeni. Jedną z wielu funkcji pełnionych przez zieleń gminną jest jej oddziaływanie na ludzi umożliwiające m.in. kontakt z naturą, wyciszenie się oraz odpoczynek z dala od zgiełku miasta. Przebywanie w otoczeniu zieleni pozytywnie wpływa na organizm i redukuje poziom stresu. Parki i skwery sprzyjają zacieśnianiu więzi międzyludzkich oraz pozwalają na szeroko pojętą rekreację.

 

Oprócz wielu walorów estetycznych, zieleń miejska chroni społeczność przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi takimi jak smog czy pył i kurz, tworzy kliny napowietrzające, mające na celu wprowadzenie czystego powietrza i odprowadzenie zanieczyszczeń poza miasto, stanowi naturalne bariery dla spalin i hałasu, reguluje warunki klimatyczne poprzez akumulację ciepła, zacienienie oraz redukcję wahania temperatury, kształtuje układ urbanistyczny, wprowadzając ład przestrzenny oraz nadaje indywidualny charakter miejscu. Liczne badania dowodzą, że dobrze urządzona i zadbana zieleń w otoczeniu nieruchomości mieszkalnych czy usługowych, znacznie podnosi ich atrakcyjność i zwiększa wartość rynkową. Takie otoczenie zwraca uwagę, przyciąga nowych nabywców i sprawia, że miejscowi niechętnie będą opuszczać rodzinne strony.

Celem tego projektu jest nie tylko określenie zadań gminy dotyczących kształtowania i ochrony środowiska, ale również zachęcenie i zmobilizowanie jak najwięcej mieszkańców do działania poprzez wzięcie udziału w wykładach, konkursach, spotkaniach, piknikach czy też akcjach typu: „Wskaż, gdzie posadzić drzewo lub urządzić łąkę kwietną”. Roślinność miejska, pełniąca również funkcję dydaktyczną, stanowi skarbnicę wiedzy. Edukacja najmłodszych i nie tylko, powinna obejmować przede wszystkim poznanie różnorodności biologicznej (gatunki drzew, krzewów i bylin, a także zwierząt) oraz ich należytą ochronę i pielęgnację.

 

Cieszy nas zaangażowanie władz lokalnych w tego rodzaju inicjatywy. Popieramy przygotowaną przez KDS uchwałę w sprawie kształtowania zieleni i ochrony przyrody na terenie gminy Łomianki. Chcąc zmienić i zadbać o świat, musimy najpierw wspólnie zatroszczyć się o nasze tereny, by dać przykład innym. Jedynie świadome, wspólne i konsekwentne działania dają szansę na polepszenie komfortu i jakości życia mieszkańców.

 

Przygotował i opracował: Michael Schladt

Zdjęcia: Michael Schladt