Trasa S7 – zebranie wiejskie 25 września 2019 r w Dziekanowie Polskim

25 września 2019 roku odbyło się zebranie wiejskie w Dziekanowie Polskim. Celem zebrania był podział środków  z funduszu sołeckiego na rok 2020.

Druga część zebrania dotyczyła projektowanej trasy S7, węzła Sadowa oraz ulicy Rolniczej. Na zaproszenie Rady Sołeckiej Dziekanowa Polskiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dziekanowa na zebranie przybyli zastępca burmistrza do spraw technicznych Pan Paweł Bohdziewicz, zastępca burmistrza do spraw społecznych Pan Witold Gawda oraz Pan Maciej Krogulec , który z ramienia gminy zaangażowany jest w rozmowy z GDDiKA w sprawach dotyczących planowanej S7. Rozmawiano na temat planowanej budowy trasy S7, węzła Sadowa w Dziekanowie Polskim, oraz planach poprowadzenia ulicą Rolniczą tzw. drogi awaryjnej dla S7.

Przypomnijmy zatem, że w lipcu 2019 r Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa wystosowało do urzędu gminy Łomianki pismo z informacją, że GDDiKA zamierza poprowadzić tzw. drogę awaryjną dla S7 ulicą Rolniczą oraz zapytaniem jakie jest stanowisko urzędu w tej sprawie, dostarczyliśmy także kopie planów – patrzCzy GDDiKA chce zakorkować ulicę Rolniczą?, 

Głównym problemem jest Węzeł Sadowa oraz tzw. droga opaskowa, która w planach GDDiKA nie biegnie równolegle do trasy S7 do Czosnowa, lecz urywa się tuż przed węzłem Sadowa,  oraz plan włączenia ulic Wędkarskiej i Rolniczej dla  ruchu awaryjnego dla S7  pomiędzy węzłami Palmiry i Sadowa. Zobacz zdjęcie: Droga ekspresowa S7 – węzeł Sadowa.

Wstępny schemat tras awaryjnych, obejmujący ulicę Rolniczą, został przygotowany w czerwcu 2019r. przez  firmę Promost Consulting na podstawie umowy z dnia 03.08.2018r.  Zamieszczamy scan stopki planu dla trasy awaryjnej biegnącej ulicą Rolniczą.

W sierpniu 2018r podpisano umowę na realizację koncepcji programowej dla Etapu I przebudowy S7 na odcinku Czosnów-Kiełpin- wykonawca Promost Consulting ma to opracować  w terminie  do końca XI.2019 r. – po tym terminie żadne zmiany w planie inwestycji nie będą uwzględniane.

Powyższa dokumentacja będzie uszczegółowieniem dotychczasowych rozwiązań projektowych. Łączny koszt realizacji inwestycji ok. 559 mln zł. Tak więc czasu jest już bardzo mało na jakiekolwiek zmiany projektowe ustalone w poprzednich latach z ówczesnymi władzami naszej Gminy i nie konsultowane z mieszkańcami.

W toku zebrania zaproszeni goście poinformowali  mieszkańców że: 

 

  • obecnie trwają intensywne spotkania i narady  z GDDKiA oraz z  Zarządem Dróg Powiatowych w celu zmiany tych planów, które są znane gminie tylko dzięki zaangażowaniu czynnika społecznego;
  •  wspólnie z władzami gminy Czosnów /które także dowiedziały się o sprawie od mieszkańcówi i władz Łomianek/władze Łomianek intensywnie pracują nad szukaniem sposobu takiej zmiany planów, aby droga opaskowa była drogą ciągłą od Kiełpina do Czosnowa, wzdłuż całej S7. Zmiana w planach spowoduje, iż opaskowa będzie mogła być drogą awaryjną dla S7, co uchroni ul. Rolniczą przed wprowadzeniem w środek wsi nadmiernego ruchu w gęstą zabudowę mieszkaniową;
  • władze Czosnowa opracowały koncepcję ominięcia obiektów budowlanych, które są obecnie przyczyną braku ciągłości istniejącej drogi opaskowej na terenie gminy Czosnów /Obiekty te wg tej koncepcji znajdą się pomiędzy S7 a opaskową, która pobiegnie na tym odcinku;
  • gmina nie planuje budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Rolniczej i Wędkarskiej;

Z uwagi na brak czasu/termin opracowania koncepcji-listopad 2019r /oraz wcześniejsze uzgodnienia pomiędzy GDDiKA a gminą Łomianki w latach 2010-2018, rozmowy są bardzo trudne, a ich efekty trudno przewidzieć.

 

Dziękujemy władzom gminy za poinformowanie mieszkańców o  problemach, które są konsekwencją decyzji z lat ubiegłych i oczekujemy wsparcia w wysiłkach nad zmianą tych planów.