Wyłożono projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego DZIEKANÓW NOWY –ETAP II

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do  wglądu od 16 września do 7 października 2019r i dostępny w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego oraz na stronie internetowej

http://bip.lomianki.pl/index.php?m=13&dc=17802&fbclid=IwAR1ivZjgJRDWrIz5qC5gm0TfaitJs4JE3a_za90hu6MX0LEAetA_ijFfjIg

 

Dyskusja publiczna nad projektem planu odbyła się już 17 września w auli ICDS.

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko można składać na piśmie do Burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomiankach ,w postaci elektronicznej przesłane na adres  umig@lomianki.pl   ,a w przypadku prognozy oddziaływania na środowisko także ustnie do protokółu , w terminie od 16 września do 21 października 2019 r.

 Wzór pisma dostępny jest w Zakładce Biuro Obsługi Mieszkańca –Procedury załatwienia spraw/wnioski, formularze ,karty, zgłoszenia / http://bip.lomianki.pl/index.php?dc=999&m=9&sc=127.