Ukaz carski – Tabela Likwidacyjna z 1864 roku – uwłaszczenie wsi Dziekanów Polski

19 lutego (2 marca) 1864 roku rząd carskiej Rosji (car Alexander II) wydał ukaz carski „O urządzeniu włościan w Królestwie Polskim„, który obejmował  uwłaszczenie chłopów na ziemiach Królestwa Polskiego. Cztery dekrety z tego ukazu nadawały chłopom prawa wieczystej własności do użytkowanej przez nich ziemi, zwalniały włościan (chłopów) na zawsze od wszystkich obciążeń  feudalnych, do których byli zobowiązani na rzecz właściecieli ziemskich, między innymi, pańszczyzny, czynszu czy darmoch. Właściciele rozparcelowanych majątków otrzymali od rządu carskiego rekompensatę za utratę danin pańszczyźnianych. Wyskość wynagrodzenia jak i forma określone są w tabeli likwidacyjnej ukazu. Dekret określa też ilość i formę serwitutów, czyli uprawnień włościan do korzystania z łąk i pastwisk należących do właścicieli ziemskich

Poniższa oryginalna Tabela Likwidacyjna pochodzi z 1864 roku i jest dokumentem uwłaszczeniowym włościan wsi Dziekanów Polski.

 

W oryginale wyszczególniono nazwiska uwłaszczonych chłopów, a także ilość otrzymanej na własność ziemi. Miarą powierzchi ziemi używanej w tym okresie to: morga i pręt. Morga to ok. 0.56 ha; 1 morga to ok. 300 prętów. Dokument ten jest obecnie w posiadaniu prywatnym, ale jest własnością wsi Dziekanów Polski.

 

W imieniu mieszkańców Dziekanowa Polskiego serdecznie dziękujemy Panu Valentin Radan za przetłumaczenie fragmentów dokumentu na język polski.