Szerokość ul. Rolniczej w Dziekanowie Polskim -zmiany możliwe przy obecnym Studium z 2015 r. ale…

Na posiedzeniu Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 14 kwietnia br. odczytano pismo naszego Stowarzyszenia /poniżej/ w sprawie konieczności szybkiego przystąpienia do zmiany MPZP Dziekanów Polski Północny-Wschód i MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski oraz usunięcia planowanego poszerzenia o 8 m ul. Rolniczej w Dziekanowie Polskim. Zmiana szerokości ulicy Rolniczej do 12-14 m w tych dwóch MPZP jest obecnie możliwa, po zmianie niektórych przepisów o drogach, gdyż nie jest sprzeczna z zapisami obowiązującego Studium z 2015 r. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację przedstawiciela urzędu, pana Piotra Kowalskiego, który obiecał iż wystosuje pismo do ZDP w Ożarowie Mazowieckim w sprawie planowanej szerokości ulicy Rolniczej po jej przebudowie. Pan Piotr Kowalski obiecał także, że po uzyskaniu informacji w tej sprawie od Zarządu Dróg Powiatowych, urząd przyjrzy się bliżej powyższym MPZP i możliwości ich zmiany w obrębie ulicy Rolniczej. Niestety, pismo /w załączeniu poniżej/, które otrzymaliśmy od urzędu gminy jest innej treści niż obietnica złożona na posiedzeniu w/w Komisji.

Tak więc, mieszkańcy dalej czekają na obiecaną w okresie wyborczym w 2018 roku zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego północnej części Dziekanowa Polskiego w obrębie ul. Rolniczej. Zmiana tych planów jest głównym postulatem mieszkańców Dziekanowa Polskiego.

Dziekanów Polski, 30 kwietnia 2021 r.

Opracowanie: Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa