Regulamin stowarzyszenia zwykłego pod nazwą „Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa”


Przyjęty uchwałą zebrania założycielskiego stowarzyszenia w dniu 15 czerwca 2018 r.

                                                                                                       § 1

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa
W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

                                                                                                       § 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

                                                                                                      § 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest gmina Łomianki.

                                                                                                     § 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

                                                                                                     § 5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

                                                                                                      § 6

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw obywatelskich i podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i demokracji obywatelskiej, a w szczególności działalność:

 1. Edukacyjna, oświatowa i wychowawcza
 2. Kulturalna, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 3. Kultury fizycznej i sportu,
 4. Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 5. Wspierania rozwoju gospodarczego, gospodarki przestrzennej i infrastruktury w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju
 6. Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej

                                                                                                     § 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym;
 2. Opracowywanie i wyrażanie stanowisk w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy Łomianki, w szczególności w procesie stanowienia prawa miejscowego przez władze samorządowe;
 3. Opracowywanie i wyrażanie stanowisk we wszystkich sprawach dotyczących kształtowania 
postaw obywatelskich i prospołecznych;
 4. Działalność informacyjną, edukacyjną oraz wydawniczą w celu kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych;
 5. Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna);
 6. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem;
 7. Działanie na rzecz tworzenia i wspierania banków żywności, ratowania żywności przed zmarnowaniem oraz wspieranie pomocą żywnościową najbardziej potrzebujących.
 8. Propagowanie idei ekologicznych i prawa ochrony przyrody w życiu społeczności lokalnej;
 9. Współpracę z samorządem miasta, Urzędem Miasta i Gminy, instytucjami państwowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami kompetentnymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia, poprzez przedstawianie analiz, wniosków i postulatów, opinii o planach miejscowych, szeroko rozumianym kształtowaniu przestrzeni, w tym zagadnień ochrony środowiska i ekologii
 10. Uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych związanych z celami Stowarzyszenia;
 11. Organizację ruchu obywatelskiego na rzecz kształtowania ładu przestrzennego miast i gmin znajdujących się w obszarze zainteresowania Stowarzyszenia;
 12. Działania na rzecz kształtowania postawy dbałości o ochronę przyrody;
 13. Informowanie społeczeństwa o planach i przedsięwzięciach Miasta i Gminy oraz nowych uregulowaniach prawnych związanych z celami Stowarzyszenia;
 14. Nieodpłatne promowanie otwartego podejścia do kształtowania przestrzeni poprzez ogłaszanie konkursów na projekty urbanistyczne, architektoniczne, z zakresu ochrony środowiska, nieodpłatne podejmowanie inicjatyw w zakresie promowania rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych, ekologicznych i środowiskowych, mających na celu poprawę funkcjonowania obszarów związanych z celem działania Stowarzyszenia;
 15. Nieodpłatne promowanie inwestycji wartościowych z punktu widzenia celów Stowarzyszenia;
 16. Nieodpłatne promowanie rozwoju komunikacji publicznej, budowy i modernizacji ulic 
i ciągów komunikacyjnych wpływających pozytywnie na układ komunikacyjny terenów związanych z celem działania Stowarzyszenia.
 17. Nieodpłatne promowanie ochrony przyrody oraz racjonalnego wykorzystania naturalnych walorów regionu związanego z celem działania Stowarzyszenia.
 18. Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
 19. Organizowanie pikiet i manifestacji.                                                                                                           

                                                                                                     § 8

Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pozostająca w pełni praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

                                                                                                     § 9

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków w wyniku uchwały podjętej podczas najbliższych obrad, następujących po dacie złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

                                                                                                     § 10

Członek ma prawo:

 1. Uczestnictwa we wszelkich formach aktywności Stowarzyszenia zgodnych, z celami statutowymi;
 2. Uczestnictwa w ustalaniu kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
 3. Czynnego i biernego uczestnictwa w wyborze Przedstawiciela Stowarzyszenia.

                                                                                                     § 11

Członek obowiązany jest do:

 1. Popierania i realizowania celów Stowarzyszenia;
 2. Przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia;
 3. Godnego reprezentowania Stowarzyszenia;
 4. Terminowego uiszczania składek członkowskich.

                                                                                                     § 12

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa przez osobę, która uprzednio nabyła prawa członka;
 2. Wykluczenia przez Zebranie Członków w wyniku podjętej uchwały, w związku z niewy-wiązywaniem się ze spoczywających na Członku Stowarzyszenia obowiązkach, określonych 
w niniejszym regulaminie;
 3. Rozwiązania Stowarzyszenia.

                                                                                                       § 13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zebranie Członków;
 2. Przedstawiciel Stowarzyszenia.

                                                                                                       § 14

Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować 
o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

                                                                                                       § 15

Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

W przypadku podejmowania przez Zebranie decyzji lub zobowiązań finansowych na kwotę przekraczającą 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) dla prawomocności uchwał wymagana jest zgoda wszystkich Członków Stowarzyszenia. Dopuszcza się wyrażenie zgody na podjęcie w/w decyzji lub zobowiązań w imieniu Członka nie biorącego udziału w zebraniu, wyłącznie w oparciu o podpisane przez niego pisemne upoważnienie.

                                                                                                        § 16

Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

                                                                                                       § 17

Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:

 1. Ustalanie kierunków działania i rozwoju;
 2. Wybór i odwołanie Przedstawiciela;
 3. Przyjmowanie i odwoływanie członków;
 4. Uchwalanie zmian w regulaminie Stowarzyszenia;
 5. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 6. Ustalanie wysokości składki członkowskiej;
 7. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na Działalność Przedstawiciela;
 8. Podejmowanie decyzji o dysponowaniu majątkiem Stowarzyszenia oraz decyzji i zobowiązań finansowych;
 9. Określanie zakresu kompetencji Przedstawiciela do podejmowania w imieniu Stowarzyszenia decyzji i zobowiązań finansowych.

                                                                                                      § 18

Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/2 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

                                                                                                       § 19

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 5 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

                                                                                                      § 20

Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 3. Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia;
 4. Zwoływanie Zebrania Członków.

                                                                                                      § 21

Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

 1. Składek członkowskich;
 2. Dotacji;
 3. Darowizn;
 4. Zbiórek publicznych;
 5. Spadków, zapisów;
 6. Dochodów z majątku stowarzyszenia.

                                                                                                     § 22

Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przezna-czenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

                                                                                                      § 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.