Przebudowa ulicy Rolniczej – wiadomości z powiatu

W dniu  19 lutego 2020r w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim odbyło się spotkanie kierownictwa  ZDP, odpowiedzialnego za opracowanie planów przebudowy ul. Rolniczej, z przedstawicielami naszego stowarzyszenia, Dziekanowa Nowego oraz radną powiatu warszawskiego zachodniego Panią Anną Bernatowicz-Sobiech w celu zapoznania się ze wstępnym projektem przebudowy ul. Rolniczej. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się 19.IX.2019r, relacja na naszej na stronie:  https://dziekanowpolski.pl/planowana-przebudowa-ulicy-rolniczej/.

Z uwagi na koszty przebudowy, które ZDP szacuje na ok. 5 mln na 1 km oraz wolę skoordynowania prac z budową kanalizacji na ulicy Rolniczej, prace będą prowadzone etapami począwszy od 2021 r i rozpoczną się od ulicy Krasnoludków.

Jak uprzednio informowaliśmy, przebudowa ulicy Rolniczej planowana jest w obecnym 12 m pasie ruchu  z małymi wyjątkami. Ewentualne poszerzenia będą wynosiły przeważnie 1-2 m w miejscach przeznaczonych na przystanki autobusowe, gdzie planowane są tzw. azyle tj. wysepki na środku jezdni.

Wg przedstawionej nam wstępnie koncepcji, uwarunkowanej głównie tym aby jak najmniej poszerzać ulicę Rolniczą, przewiduje się nastepujące parametry pasa drogowego:

 • Jezdnia o nacisku 8 t/oś o szerokości 5,5 m plus 2×30 cm na kanały ściekowe na wody opadowe;
 • W miejscach tzw. azylów tj. wysepek na środku jezdni przewidzianych przy  niektórych przystankach autobusowych planowane jest poszerzenie jezdni o ponad 1 m;
 • Ciąg pieszo – rowerowy (biegnący od Czosnowa do Pieńkowa po stronie nr nieparzystych) na Rolniczej w Dziekanowie Nowym zostanie przeniesiony na stronę nr parzystych i będzie miał 3 m szerokości oraz zakończy się przy numerze 538;
 • Od nr 538 w Dziekanowie Nowym do ul. Krasnoludków nie będzie ciągu rowerowego;
 • Od numeru 538 w Dziekanowie Nowym do ulicy Podróżnej przewiduje sie jedynie chodnik o szerokości 2 m;
 • Chodnik o szerokości 2 m będzie biegł po stronie numerów nieparzystych od Pieńkowa do ul Wędkarskiej w Dziekanowie Polskim;
 • Od ul. Podróżnej do Wędkarskiej (z uwagi na zbyt wąskie pobocze) nie będzie chodnika po stronie numerów parzystych;
 • Od ul. Wędkarskiej do ul. Mikołajczyka chodnika nie przewiduje się wzdłuż nr nieparzystych (zbyt wąskie pobocze);
 • Kanalizacja prowadzona będzie po stronie nr parzystych pod jezdnią, ale ustalenia ze ZWiK w sprawie planów kanalizacji i jej wykonania jeszcze trwają;
 • Planowane są 4 zlewnie wód opadowych na gruntach przejętych w trybie ZRID;
 • Przystanki autobusowe zasadniczo pozostaną w aktualnych miejscach i będą w przeważającej liczbie bez zatoki. Wiąże się to niestety z brakiem możliwości budowy wiat przystankowych. Zgodnie z przepisami, jeśli przystanek autobusowy nie posiada zatoki, to odległość pomiędzy krawędzią dachu wiaty od krawędzi jezdni powinna wynosić 2.5 m; jeśli przystanek usytuowany jest w zatoce, to odległość krawędzi dachu do krawędzi jezdni nie może być mniejsza niż 1.5 m. ZDP ma zastanowić się nad tym problemem szczególnie jeśli chodzi o przystanki przy szkole oraz omówić z gminą możliwość wykorzystania działki Skarbu Państwa na przesunięty o 20 m przystanek.

Zasady bezpieczeństwa ruchu oraz przeciwdziałanie nadmiernej prędkości pojazdów

 • Zarząd Dróg Powiatowych planuje sygnalizację świetlną  przy ul Podróżnej i Wędkarskiej włączającą się także  przy wykryciu przekroczenia prędkości.
 • ZDP planuje azyle przy niektórych przejściach dla pieszych i przystankach autobusowych zwiększających bezpieczeństwo pieszych,  jakkolwiek, azyle nie są narzędziami spowolnienia ruchu w szczególności samochodów osobowych;

W trakcie analizy planów przebudowy ul. Rolniczej domagaliśmy się przede wszystkim:

 • Dodatkowych przejść dla pieszych przy przystankach komunikacji miejskiej;
 • Zainstalowania sygnalizacji świetlnej z systemem dyscyplinowania kierowców i to jeszcze przed planowaną przebudową ulicy, głównie przy przejściach dla pieszych;
 • Zainstalowania na ul. Rolniczej poduszek berlińskich w celu zwolnienia ruchu przez wieś – ZDP twierdzi, że nie stosuje tego rozwiązania na drogach powiatowych;
 • Zainstalowania systemu świateł ostrzegawczych pulsujących oraz oświetleniowych lamp przy przejściach dla pieszych;
 • Prosiliśmy także o rozważenie instalacji świateł pulsacyjnych przy ul. Poziomkowej w Dziekanowie Nowym;
 • Przebudowy przystanków komunikacji miejskiej tak, aby gmina, w uzgodnieniu z ZDP, mogła na wszystkich przystankach zamontować wiaty z zadaszeniem (obecnie, jak pisaliśmy powyżej jest to niemożliwe).
 • Uzgodnień z Gminą Czosnów podjęcia przez nich działań, które przyczynią się do zwolnienia ruchu od Łomny do Pieńkowa;
 • Zwrócenia się do Burmistrza Łomianek, po akceptacji przez gminę w/w projektu, o organizację spotkania przedstawicieli ZDP  z mieszkańcami Dziekanowa Polskiego i Nowego, na którym w/w projekt przebudowy byłby zaprezentowany i poddany konsultacji społecznej. Dostaliśmy informację, że o takie spotkanie z mieszkańcami ZDP poprosi panią Burmistrz jeszcze prawdopodobnie w marcu br, po wstępnej akceptacji projektu przez gminę.          

      Po konsultacjach z gminą i mieszkańcami  ZDP wystąpi o decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodno prawne. Co do sposobu finansowania przebudowy ul. Rolniczej nie udzielono żadnych informacji.

Tak więc wg zapewnień ZDP plan przebudowy ulicy Rolniczej ma być gotowy jeszcze w br. a mieszkańcy w czasie konsultacji będą mogli się z mim zapoznać i zgłosić swoje uwagi.

Opracowanie: Mirosława Szcześniak, Elżbieta Książek-Purc