Podsumowanie spotkania burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak z mieszkańcami Dziekanowa w dniu 4 lutego 2020 r.

Pani burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak spotkała się z mieszkańcami Dziekanowa Polskiego i Dziekanowa Nowego 4 lutego 2020 r w szkole podstawowej w Dziekanowie Polskim. Celem spotkania, zorganizowanego  z inicjatywy Pani burmistrz,  było omówienie bieżących spraw i głównych problemów naszych sołectw. Wśród zaproszonych gości byli: Pan Adam Salwowski – Przewodniczący Rady Miejskiej, zastępca burmistrza do spraw technicznych – Paweł Bohdziewicz, zastępca burmistrza ds. społecznych – Witold Gawda, prezes KMŁ Łomianki Bogdan Marcińczyk, naczelnik wydziału Geodezji, Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego – Piotr Kowalski, Maciej Krogulec – pełnomocnik ds. komunikacji i transportu zbiorowego.

Zebranie otworzyła Pani Burmistrz, która po powitaniu obecnych i licznie przybyłych mieszkańców, poprosiła pana Macieja  Krogulca o zreferowanie spraw związanych z trasą S7 po ostatnim spotkaniu w GDDKIA , które odbyło się 27 stycznia br.

Podczas spotkania uczestnicy poruszali następujące tematy:

Trasa S7

Pan Maciej Krogulec przedstawił wizualizację trasy S7 na odcinku Czosnów -Kiełpin /do  Dziekanowa Bajkowego/. Wizualizacja ta w  dniu 28 stycznia 2020 roku została zamieszczona na stronach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:  Elementy Koncepcji Programowej. Omówiono elementy koncepcji programowej, planów sytuacyjnych oraz przedstawioną  wizualizację trasy S7 (która jest także dostępna na  stronie naszego Stowarzyszenia Wizualizacja drogi krajowej S7 na odcineku Czosnów-Kiełpin).

Na uwagę zasługuje bardzo profesjonalne przedstawienie najnowszych informacji w sprawie wielomiesięcznych  działań urzędu gminy i uczestnictwa władz gminnych w spotkaniach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Wyraziliśmy podziękowania dla działań  Pani Burmistrz w sprawie tak zwanej drogi awaryjnej dla S7 którą, wg planów uzyskanych z GDDKiA w 2019 roku, miała być ulica Rolnicza. Obecnie nie jest konieczne kontynuowanie tej koncepcji dzięki zapewnieniu ciągłości dróg serwisowych /opaskowych / wzdłuż całej trasy S7 od Kiełpina do Czosnowa . (Pisaliśmy o sprawiehttps://dziekanowpolski.pl/czy-gddika-chce-zakorkowac-ulice-rolnicza/

Dla przypomnienia: 

            Zanim GDDKiA ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy, potrzebne będzie zapewnienie finansowania, a tymczasem obecnie odcinek S7 Czosnów – Warszawa znajduje się poza limitem Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 – z realizacją do 2025 r. Na odcinek Czosnów-Kiełpin pierwotnie przewidywano 435 mln,   ale tydzień temu eksperci wycenili koszt budowy na 687,8 mln, niestety rząd nie zabezpieczył funduszy na realizację tego odcinka. (o czym poinformowano zebranych).

 

Przebudowa ulicy Rolniczej i budowa kanalizacji

Mieszkańcy pytali także o możliwość zwiększenia bezpieczeństwa na ulicy Rolniczej w związku z jej planowaną przebudową przez powiat warszawski-zachodni. Poruszali kwestię świateł i progów zwalniających oraz monitoringu, które zostały juz zgłoszone do ZDP. Burmistrz Paweł Bohdziewicz zapewnił także, że urząd gminy na bieżąco uzgadnia z Zarządem Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim projekt budowy kanalizacji na ulicy Rolniczej tak, aby była ona prowadzona równolegle z jej przebudową przez powiat. Budowa kanalizacji ropocznie się prawdopodobnie od ulicy Krasnoludków w Dziekanowie Polskim. Zarząd Dróg Powiatowych pracuje jeszcze nad planami przebudowy ul. Rolniczej. Niestety, mieszkańcy nie poruszyli, a przedstawiciele urzędu nie poinformowali o istotnej kwestii, jaką jest finansowanie inwestycji.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla Dziekanowa Polskiego i Nowego

Podczas spotkania padło wiele pytań związanych ze zmianami w MPZP Dziekanowa Polskiego i Nowego. Pytano, między innymi, o możliwość odrolnienia terenów, na których w obecnych planach zagospodarowania przestrzennego wpisany jest zakaz zabudowy. Obszernych odpowiedzi udzielił naczelnik referatu Geodezji Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego gminy, Pan Kowalski, który na wstępie poinformował, że urząd gminy prowadzi obecnie analizę wniosków pod kątem ewentualnych zmian w studium zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach gminy Łomianki. Poinformował także  zebranych, iż tereny których odrolnienia chcieliby mieszkańcy posiadają klasę ziemi IIIA i IIIB, czyli są objęte ścisłą ochroną. Decyzję o odrolnienu może podjąć jedynie minister, bo zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  http://dziennikustaw.gov.pl/D2018000194501.pdf , jeśli ziemia rolna sklasyfikowana jest jako klasa I-III to  wyłączenie tej ziemi z produkcji rolnej, czyli tak zwane odrolnienie, leży tylko i wyłącznie w gestii ministra rolnictwa i wymaga jego zgodyGmina w tej sprawie występowała w latach poprzednich do Ministerstwa Rolnictwa, ale spotkała się z odmową. Pani burmistrz obiecała, że  rozważy czy urząd ponownie podejmie kroki w celu uzyskania takiej zgody.

W budżecie gminy na rok 2020 doprecyzowano zapisy w dziale 710. Zaplanowane tam kwoty m.in. przeznaczono na prace nad zmianą MPZP Dziekanowa Polskiego i Dziekanowa Nowego po 50.000 zł., oraz 50.000 zł. na prace związane ze zmianą Studium Gminy Łomianki.

Mała obwodnica śladem Kościelnej Drogi

Powróciła także sprawa tzw. małej obwodnicy, a raczej jej części biegnącej przez tereny Dziekanowa Polskiego i Nowego. Mieszkańcy wnioskowali o zmianę statusu drogi ze zbiorczej na lokalną z możliwymi wjazdami na przylegające działki. Urzędnicy, w tym Pani burmistrz,  zapewnili nas, że przychylą się do próśb mieszkańców i podejmą stosowne działania w celu dokonania zmian w studium i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Dziekanowa Polskiego i Nowego. Jednocześnie  poinformowano mieszkańców, że z uwagi na planowaną przebudowę trasy S7 i ul. Rolniczej w latach przyszłych oraz na wysokie koszty urząd gminy nie jest obecnie zainteresowany budową w/w drogi.

Poinformowano także, że przebudowa ulicy Rolniczej jest w gestii Zarządu Dróg Powiatowych, i prace nad planami tej ulicy trwają.

 

Opracowała: Elżbieta Podolska

Zdjęcia: Urząd Gminy Łomianki