MPZP – plany zagospodarowania przestrzennego Dziekanów Polski

25 stycznia 2018 roku podczas XXXi sesji rady miejskiej głosami radnych ugrupowania burmistrza Tomasza Dąbrowskiego uchwalono kontrowersyjne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dziekanów Polski.

Plany te są niezgodnie z wolą mieszkańców, na etapie konsultacji planów nie uwzględniono ponad 300 naszych wniosków. Poniżej zamieszczamy fragment burzliwej dyskusji, która odbyła się 22 stycznia 2018 r podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego gminy Łomianki.

Mieszkańcy Dziekanowa Polskiego nie wyrazili zgody na zawarte w palanch:

  • poszerzenie ulicy Rolniczej o 8 metrów na odcinku ul. Wędkarska – Dziekanów Leśny – poszerzenie o 4 metry z każdej strony ul. Rolniczej (MPZP Dziekanów Polski Północny-Wschód i MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski);
  • wpisaniu na tym samym odcinku ul. Rolniczej 6 metrowej nieprzekraczalnej linii zabudowy, co w połączeniu z 4 metrowym poszerzeniem stanowi obszar 10 metrów, gdzie wszelkie prace remontowe bydynków mieszkalnych wymagających pozwolenia na budowę będą zakazane;
  • wyłączenie ze strefy ścisłej ochrony przyrody terenu na północnym brzegu jeziora dziekanowskiego -Natura 2000;
  • zapisie o zakazie zabudowy siedliskowej na obszarze R1 i R2 MPZP Dziekanów Polski Północny-Zachód;
  • rezerwie i projektowaniu Obwodnicy Łomianek śladem Kościelnej Drogi KDZ 1  przez tereny niezurbanizowane Dziekanowa Polskiego, projektowana droga ma mieć docelowo 20,5 m szerokości, jest niedostępna dla mieszkańców Dziekanowa Polskiego – czyli nie służy mieszkańcom;