Cele

Nasze cele to:

 • Integrowanie  i aktywizowanie lokalnej społeczności,
 • Ochrona środowiska naturalnego,
 •  Wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • Wspierania rozwoju gospodarczego, gospodarki przestrzennej i infrastruktury w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju,
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego, krzewienie i zachowanie historii wsi  Dziekanów Polski,
 • Promowanie sołectwa  Dziekanów Polski,
 • Współorganizowanie z radą sołecką imprez kulturalnych, festynów, konkursów,
 • Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych sołectwa,.
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,
 • Prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • Pozyskiwanie środków na działalność od sponsorów, fundacji.