Zmiana studium, „NIE” dla zmiany MPZP Dziekanowa Polskiego, Dziekanów Nowy czeka na decyzję ministra

„NIE” dla MPZPPołudniowy Dziekanów Polski

Na wniosek radnego Grzegorza Bryka głosami 15 radnych Radni Rady Miejskiej zdjęli z porządku obrad  XXXV Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach w dniu 25.02.2021 r. projekt ‘Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południowy Dziekanów Polski”.

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak przedstawiła Radzie Miejskiej projekt uchwały o przystąpieniu do przygotowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Dziekanowa Polskiego, obejmującego obszar ok. 33,38 ha, po południowej stronie drogi krajowej nr 7, przy węźle Sadowa. Obszar ten rozciąga się pomiędzy ulicami Piękną, Odysei oraz Miłą i Turystyczną. Obecnie na tym terenie obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego : ” Dziekanów Polski Południowy-Wschód” i „Dziekanów Polski Południowy-Zachód”;

W uzasadnieniu do uchwały czytamy, iż opierając się na przyjętej w grudniu 2020 r. analizie studium i kierunków zagospodarowia gminy Łomianki, Pani Burmistrz proponuje” zwiększenie udziału publicznych terenów zieleni, poprzez przeznaczenie lasów prywatnych i gruntów rolnych pod wolne od zabudowy przestrzenie publiczne – tereny zieleni, rozszerzenie układu drogowego poprzez wyznaczenie nowych dróg publicznych i wewnętrznych.

Podczas Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzenngo 24 lutego 2021 roku radni negatywnie zaopiniowali projekt ww uchwały. Radny Adam Salwowski argumentował, że skoro teren ten, według jego wyliczeń, został w 60% wykupiony przez deweloperów (ok. 20 ha ziemi), a zaledwie 40% właścicieli – osób prywatnych z Dziekanowa jest w posiadaniu ziemi na tym obszarze, to praktycznie proponowane drogi i tereny wolne od zabudowy, parki miejskie będą służyć deweloperom i ich przyszłym osiedlom.

Na uwagę zasługuje głos radnego Janusza Skoniecznego, który zapytał, czy ten właśnie plan jest najważniejszy w obecnej chwili? Stwierdził, iż radni i Burmistrz powinni wspólnie uzgodnić listę planów zagospodarowania przestrzennego pilnie wymagających zamian i aktualizacji, uwzględniając potrzeby gminy i wnioski mieszkańców. Do chwili obecnej zarząd gminy takiej listy nie przygotował.

MPZPDziekanów Nowy Północny Zachód”mieszkańcy czekają na decyzję ministra

Podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej 25 lutego 2021 roku radni przyjęli 19 głosami projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Nowy Północny Zachód”.

W uzasadnieniu Burmistrz podaje, że sporządzenie planu wywołane jest wnioskami mieszkańców, które zostały składane w 2020 roku w toku procedowania MPZP obszaru północnej części sołectwa Dziakanów Nowy – etap II. Wnioski te dotyczyły zmiany przeznaczenia z zabudowy zagrodowej na zbudowę jednorodzinną na tym terenie. Uwzględnienie tych wniosków nie było możliwe ze względu na występowanie gruntów rolnych klasy III bedących pod ochroną dla których Minister Rolnictwa nie wyraził zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze. Urząd ponownie będzie starał się uzyskać zgodę Ministra Rolnictwa na przeznaczenie tych gruntów na cele nierolnicze.

Studium do zmiany

Podczas XXXV sesji podjęto także uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki. Podczas Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego 24 lutego 2021 r., Pan Piotr Kowalski, Naczelnik Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, szczegółowo poinformował jakie zmiany muszą być dokonane w aktualnie obowiązującym Studium Łomianek z 2015r. W oparciu o zalecenia i zastrzeżenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z dnia 3 listopada 2020 r.  https://dziekanowpolski.pl/wp-content/uploads/2021/01/Zalacznik-4.pdf  do projektu uchwały j.w z dnia 17 grudnia 2020 r. a takze o wnioski mieszkańców do aktualnych MPZP, naczelnik stwierdził, iż należy uaktualnić obowiązujące Studium z 2015 r. : W uzasadnieniu do uchwały o przystąpieniu do zmiany studium Pan Piotr Kowalski twierdzi iż niezbędna jest:

  1. Modyfikacja kierunków rozwoju układu drogowego gminy Łomianki i gruntowna ocena planowanych układów drogowych, ich przebiegu , parametrów poszczególnych dróg oraz zjazdó. Dotyczy to przede wszystkim planowanej obwodnicy, tzw. Kościelnej Drogi – w tym jej szerokości, klasy drogi i proponowanych skrzyżowań, jej przebiegu, wejścia w ul. Rolnicza. Rozwiązanie problemów Trasy Legionowskiej i dostosowanie innych dróg do planowanej przebudowy S7 ;
  2. Opracowanie nowych wskaźników zagospodarowania terenów zabudowy usługowej i obiektów użyteczności publicznej /parametry powierzchni biologicznie czynnej/;
  3. Ustalenie z Kampinoskim Parkiem Narodowym minimalnej odległości  zabudowy od KPN – jednolitej dla całej gminy;
  4. Konieczne jest nowe uaktualnienie granic Obszaru Miejskiego Centrum  Łomianek;
  5. Uzupełnienie zakresu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Radni przyjęli uchwałę 16 głosami, przy 3 wstrzymujących się, i 2 głosach przeciw.

Dziekanów Polski. 26 luty 2021 r.

Opracowanie: Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa